با همکاری و همیاری جوانان  بسیجی و دهیاری روستا در سه ورودی روستا 30 نفر از جوانان به مدت دو هفته در جهت مبارزه با ویروس کرونا حضور داشتند .